SAXON

SAXON, poly-dimensional squarewith spaces I,
olieverf op hout, 60 x 60 cm
 

Exhibition Untitled TZT016

 

tentoonstelling zonder titel / Exhibition Untitled TZT016 

Tijdens onze activiteiten in Den Haag gaan we ook weer verder met het programma TZT, de tentoonstellingen zonder titel. Steeds meerdere kunstenaars in een gezamenlijke expositie. Op woensdag 16 augustus starten we met TZT016.


Deelnemende kunstenaars zijn: SAXON, Gyula Sági, Manja Hazenberg en als sidekick Roger Bensasson. During our activities in The Hague we will continue with our program, the Exhibitions Untitled TZT. On Wednesday August 16th we start with TZT016. Participating artists are: SAXON, Gyula Sági, Manja Hazenberg and sidekick Roger Bensasson. 

 


SAXON

János Saxon Szász's (HU) artistieke werk richt zich op paneelachtige composities die hij polydimensionale velden noemt. In deze context betekent 'polydimensionale' niet de gebruikelijke driedimensionale wereld maar gaat het om een ruimte van vier of vijf of zelfs meer dimensies. Het betekent dat in de schilderijen van SAXON één vorm op een kleinere of grotere schaal herhaald wordt. Maar SAXON’s schilderijen hebben meer dan een eenvoudige herhaling: het gaat om de strikte logica van de herhaling. Het gaat bij hem om de verhoudingen, ondanks de schaalgrootte. Het is belangrijk om het basisprincipe van de compositie te behouden, ondanks de schaalveranderingen. Eigenlijk zouden de herhalingen tot in het oneindige doorgevoerd kunnen worden, in het dagelijks leven helaas niet mogelijk.


SAXON, poly-dimensional squarewith spaces I,
olieverf op hout, 60 x 60 cm
 
 

János Saxon Szász's (HU) artistic work focuses on panel-like compositions that he calls polydimensional fields. In this context, "polydimensional" does not mean the usual three-dimensional world, but it is a space of four or five or even more dimensions. It means that one of the paintings of SAXON repeats one form on a smaller or larger scale. But SAXON's paintings have more than a simple repetition: it's about the strict logic of the repetition. It's about the proportions, despite the scale size. It is important to maintain the basic principle of the composition, despite the scale changes. Actually, the repetitions could be implemented in infinity, unfortunately not possible in daily life. 

 
 

Gyula Sági

Gyula Sági (HU) is een Hongaarse kunstenaar die in Berlijn woont en werkt. Na zijn studie in de beeldende kunst begon hij zijn artistieke werken te maken. Hij vindt inspiratie in de herhalende structurele systemen die in de natuur worden gevonden. Hij concentreert zich op de pure vorm van dingen. Gyula streeft er in zijn werk naar de systematische patronen van de natuur geabstraheerd vorm te geven. De herhalende lijnen en geometrische structuren creëren een reeks hypnotiserende vormen voor de kijker. Het menselijk brein probeert een structuur te vinden maar wordt steeds op het verkeerde been gezet. Gyula Sági begrijpt dat het toeval deel uitmaakt van dit herhalende construct, een toeval dat door de natuur is gecreëerd. Geen van de elementen kan zonder zijn tegenhanger bestaan; Hij streeft ernaar om dit evenwicht in zijn kunstwerk vast te leggen 

 
 

Gyula Sági, werk 158,
inkt op papier, 75 x 70 cm
 
 
Gyula Sági (HU) is a Hungarian artist who lives and works in Berlin. After his studies in visual arts, he began to make his artistic works. He finds inspiration in the repeating structural systems found in nature. He focuses on the pure form of things. Gyula aims to shape the systematic patterns of nature in his work. The repeating lines and geometric structures create a series of hypnotic shapes for the viewer. The human brain attempts to find a structure, but is always being misplaced. Gyula Sági understands that the coincidence is part of this recurring construct, a coincidence created by nature. None of the elements can exist without his counterpart; He strives to capture this balance in his artwork.
 


Manja Hazenberg


De werken die Manja Hazenberg (NL) maakt zijn geometrisch abstract. De afmetingen van de objecten zijn gebaseerd op de getallenreeks van Fibonacci. Het is een ritmisch spel van verhoudingen en van vorm en restvorm. Soms is het een samenstelling van vrijwel identieke elementen, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. De meeste objecten zijn gemaakt van zink. Het oppervlak is ofwel onbewerkt, of bewerkt met verschillende zuren, waardoor contrasten ontstaan in kleur en textuur. Sommige objecten zijn voorzien van bladgoud voor een extra effect.
 
 

Manja Hazenberg, Converse,
zink, ijzerdraad, messingdraad en bladgoud, 19 x 19 x 8 cm
 
 
The works made by Manja Hazenberg (NL) are geometric abstract. The dimensions of the objects are based on the numbers series of Fibonacci. It is a rhythmic game of relationships, shape and balance. Sometimes it is a composition of almost identical elements, the whole being more than the sum of the parts. Most objects are made of zinc. The surface is either unworked, or machined with different acids, resulting in contrasts in color and texture. Some items are provided with gold leaf for an added effect. 
 


Sidekick Roger Bensasson

Roger Bensasson (F) is in 1931 geboren in Parijs. Sinds kort werkt Roger met karton. “Ik heb het doek ingeruild voor karton”. De keuze voor dit materiaal zit in de vele toepassingsmogelijkheden. Bovendien heeft dit medium als extra bonus het plezier toegevoegd of uitsnijden, insnijden, vouwen en vasthouden aan het gevoel van aanraking. Hierdoor zijn zijn werken levendiger geworden. Karton heeft het voordeel dat het een ​​zeer flexibel materiaal is, je kunt er je fantasie op loslaten.. De werken lijken sterk op elkaar maar zijn altijd verschillend. Roger gebruikt maar twee kleuren in zijn werk; rood en wit of zwart en wit. Met de basisvormen  die hij gebruikt kan hij bijna oneindige reeksen maken.
 
 

Roger Bensasson, 2015 Signe,
karton en acryl, 32,8 x 25,1 cm
 
 

Roger Bensasson (F) was born in Paris in 1931. At the moment Roger is working with cardboard. "I have changed the canvas for cardboard". The choice for this material is in the many applications. In addition, this medium has added or trimmed the fun as an added bonus, cutting, folding and holding on to the touch. As a result, his paintings have become alive. Cardboard has the advantage that it is a very flexible material, you can let go of your imagination. The works look simular but are always different. Roger uses only two colors in his work; Red and white or black and white. With the basic shapes he uses, he can make almost infinite series. 

Newsflash

 

  essentie HDR

Lees meer...

Selected for you

SAXON

SAXON, poly-dimensional squarewith spaces I,
olieverf op hout, 60 x 60 cm
 

Exhibition Untitled TZT016

Lees meer...

essentie Erasmuslaan 5

Stichting Vierplus en de expositie essentie in Utrecht 9 en 10 september 2017
Werk op de foto: Marian Bijlenga, foto: Ronald Willemsen

Lees meer...

 

 Piet Mondriaan Victory Boogie Woogie 1942 44

Piet Mondriaan [1872-1944], Victory Boogie Woogie, 1942-194

Gemeente museum Den Haag
De ontdekking van Mondriaan
t/m 24 september 2017

Lees meer...

Winter exposities Den Haag
Korte Vijverberg 2
2513 AB  Den Haag

Van 1 december 2017 t/m 1 april 2018

Donderdag t/m zondag 12:00 tot 18:00 uur
Andere tijden op afspraak

KvK 64943151
BTW NL855913976B01

Galerie Lelystad
Buitenplaats 131, 8212 AE Lelystad

 

Openingstijden Lelystad

Ma t/m zat op afspraak
Vrije inloop op zondag van 14 - 17 uur

 

 

facebook  twitter png

Bos Fine Art
E-mail: info@bosfineart.com

Telefoon:
Paul Essens      +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos   +31(0)6 1648 4645

IBAN NL65TRIO0390907413
BIC TRIONL2U   
© 
copyright 2016 - 2017 Bos Fine Art