Avatar

Ria Groenhof

Details
Kunstenaar / Artist
Ria Groenhof
Techniek / Technics
Schilderijen / Paintings, Beelden en sculpturen / Sculptures
Info / Description

Dynamische vormen zijn kenmerkend voor het ruimtelijk werk van Ria Groenhof. Vaak wordt het beeld in aanleg gevormd door twee bewegingen die elkaar kruisen Lijnen doorsnijden elkaar, zowel in het vlak als in de ruimte. Telkens opnieuw levert dat een herhaling van scherpe hoeken op. Alsof het vlak letterlijk wordt opengebroken in een patroon van versplinterde vormen.

 

De abstractie van een puur geometrisch lijnenspel verandert opeens in een herkenbare voorstelling. Wie de schilderijen van Ria Groenhof kent, zal deze vormentaal vertrouwd voorkomen. Terwijl in de schilderijen de ruimte alleen maar gesuggereerd wordt in een complexe gelaagdheid van elkaar kruisende en overlappende kleurpatronen, is het hier een werkelijke ruimte die je echt kunt betreden. Het beeld lijkt direct uit een schilderij te zijn voortgekomen. De derde dimensie is er niet aan toegevoegd, eerder geopend.

 

Omgekeerd wekt het ruimtelijk werk soms de indruk een “schilderij in de ruimte” te zijn. Je ziet immers maar één aanzicht. De plastische werking van het beeld is alleen maar te ervaren door er omheen te lopen. Dan worden de aanzichten aaneengesmeed tot een ruimtelijk geheel. Op een foto is de gelijkenis in vormentaal van beeld en schilderij zelfs nog sterker. Hier zit het beeld in dat ene aanzicht gevangen. Maar het omgekeerde is evenzeer het geval. Het beeld neemt immers letterlijk bezit van de ruimte.

 

De schilderijen zijn wellicht het laboratorium geweest waarin deze vormentaal werd ontwikkeld. Het is, hoe dan ook, een kunstmatige taal, die niet stoelt op de spontane verbeelding van een vluchtige waarneming, maar een weloverwogen constructie.

 

Hoe het ook zij, de beelden van Ria Groenhof spreken een eigen taal. Niet alleen in de schilderijen, maar ook in het ruimtelijk werk is zij kennelijk op zoek naar een nieuwe synthese. In die zoektocht lijkt zij iets nieuws te vinden. Beproefde beeldtalen worden samengevoegd, keer op keer, tot opeens een nieuwe verbinding van ruimte en vlak ontstaat.

 

 

____________________________________________________________________

 

 

 

The distinctive characteristic of Ria Groenhof’s spatial work is its formal dynamism. A sculpture frequently comes into existence through the crossing of two thrusts of momentum. Lines intersect each other, both on the flat and in space. Time and again this produces an iteration of sharp corners. As though the surface is literally broken open in a pattern of splintered shapes.

 

The abstraction of purely geometrical line-play is suddenly transformed into recognisable representation. This language of form will be familiar to anyone who knows Ria Groenhof’s paintings. While the paintings offer only a suggestion of space within a complex layering of intersecting and overlapping coloured patterns, here is a real space you can explore on foot. The sculpture seems derived directly from a painting, the third dimension not so much added as opened up to us.

 

On the other hand, the three-dimensional work sometimes gives the impression of being a ‘painting in space’. You only ever see one of its faces. The plastic effect of the sculpture is only experienced by walking around it. Then its facets become melded into a spatial whole. The strong similarity in formal language shared between sculpture and painting is even more evident in a photograph. Here the sculpture is imprisoned as single aspect. But the reverse is just as true. The sculpture now takes literal possession of space.

 

The paintings are probably the laboratory in which this formal language was developed. But, whatever, it is a synthetic language that rests not upon the spontaneous representation of a fleeting perception, but rather on a carefully wrought manner of portrayal within well thought-out parameters.

 

But in the end the sculpture of Ria Groenhof speaks its own language. In both her paintings and her spatial work she is obviously on the hunt for a new synthesis. And in her search she seems to uncover novelty. Again and again, proven languages of form are combined until suddenly a new link is forged between space and surface.

Total number of images: 5

Zonder Titel
  • Zonder Titel
  • "Theater"
  • "Dance"
New Life
  • New Life
Monade
  • Monade

Galerie Den Haag
Korte Vijverberg 2
2513 AB  Den Haag

Openingstijden Den Haag
donderdag t/m zondag 12.00 tot 18.00 uur
Thursday - Sunday 12 pm - 6 pm

Andere tijden op afspraak

Galerie New York / Portofino
50 W 56th St #2A
New York City, NY 10019 USA

Monday     11am - 8.30pm
Tue - Fri       9am - 8.30pm
Saturday      9am - 5.30pm
Sunday      12pm - 5.30pm

 

 


facebook  twitter png

info@bosfineart.com
Paul Essens      +31(0)6 8169 1660
Marianne Bos  +31(0)6 1648 4645

IBAN NL65TRIO0390907413
BIC TRIONL2U               
KvK 64943151
BTW NL855913976B01